အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏「ေနထိုင္ သူသစ္ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ」 (3-4)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာနမွ112ခုနွစ္3လ25ရက္(စေနေန႔)နံနက္9နာရီမွ17နာရီ 00မိနစ္ထိ၊နာမည္ၾကီးလုပ္ငန္းခြဲမ်ား(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးစန္းခရိုင္၊စုန္းက်မ္းလမ္း၊အမွတ္276၊2ထပ္、ရွင္းေပၿမိ ု႔၊ရွင္းတ်န္႔ခရိုင္၊ေပါင္ေခ်ာင္လမ္း၊အမွတ္80)တြင္ေနထိုင္သူသစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈက်င္းပမည္၊ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။


အေသးစိတ္သိရိွလိုက:ထိုင္ေပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးၿဖည္႔စြက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ဆက္သြယ္ပါ။(သုိ႔)ဖုန္း:23085231 လိုင္းခြဲ703မစၥက်န္း、712မစၥရန္ကိုေခၚဆိုပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-03-14