အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစုိးရေငြစာရင္းရံုး-112ခုနွစ္အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြနွင္႔အသံုးစရိတ္စစ္တမ္း (11-11)

နိုင္ငံသားမ်ား၏အမွန္တကယ္ေနထိုင္မႈအေၿခအေနနွင္႔လူေနမႈအဆင္႔အတန္းေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားကိုနားလည္ရန္နိုုင္ငံသားမ်ား၏ဘဝတိုးတက္ေစေရးအတြက္အေၿခခံက်ေသာလူမႈေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿခင္းနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၊ 112ခုနွစ္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွအိမ္သံုးဝင္ေငြနွင္႔အသံုးစရိတ္စစ္တမ္းကိုယခုမွ113ခုနွစ္2လ29ရက္အထိၿပ ုလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္၊စစ္တမ္းတြင္အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ၊အသံုးစရိတ္၊ပစၥည္းကိရိယာနွင္႔အိမ္ရာကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားပါဝင္ပါသည္၊ၿပည္သူမ်ားအားကူညီပံ႔ပိုးၿပီးပူးေပါင္းပါ ဝင္ေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊အကယ္၍ေမးၿမန္းရန္ရိွပါကဖုန္း(02)27208889/1999 လိုင္းခြဲ7651-7656သုိ႔ေခၚဆိုပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-11-28