အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

【က်ားမက႑-က်ားမေရးရာရႈေထာင္႔မွကၽြန္ုပ္တို႔ကိုၾကည္႔ၾကပါစို႔】ၾကီးထြားမႈနွင္႔စြမ္းေဆာင္ မႈအဖြဲ႔ (3-5)

သင္ရွာေဖြေတြ႔ရိွၿပီလား။လိင္(က်ား၊မ)နွင္႔ေနထိုင္မႈဘဝနီးကပ္စြာဆက္စပ္ေနတယ္ေနာ္!

အေရာင္/ဝတ္စံု/စိတ္ဝင္စားမႈ/အလုပ္/အခန္းက႑/အစားအေသာက္

မတူညီေသာနုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္မတူညီေသာလိင္ကြဲၿပားမႈမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

သည္အဘယ္နည္း။

ကၽြန္ုပ္တို႔နွင္႔လက္ဖက္ရည္ေသာက္ၿပီးသင္႔ဘဝအေတြ႔အၾကံ ုကိုမွ်ေဝရန္ၾကိ ုဆိုပါတယ္! လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:

111ခုနွစ္ 4/22(စေန)、5/06(စေန)、6/03(စေန)、7/01(စေန)、7/29(စေန) ေန႔လည္ 14:00~16:30


 လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းအရာ:

ဆရာ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ + က်ားမဂိမ္းမ်ား + စကားေၿပာခန္းမွ်ေဝၿခင္း + အၿပန္အလွန္ေဆြး

ေႏြးၿခင္းမ်ားမွတဆင္႔၊အခန္းက႑မ်ားနွင္႔က်ားမေရးရာရႈေထာင္႔မွကၽြန္ုပ္တုိ႔ကိုၾကည္႔ၾကပါစို႔


 လႈပ္ရွားမႈေနရာ:

ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္း(နန္ကန္

ခရိုင္၊ရွန္႔ရန္လမ္း၊အမွတ္252၊1ထပ္) ပါဝင္ရန္ရည္ရြယ္သူ:

ထုိင္ေပၿမိ ု႔တြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ(သုိ႔)အမွန္တကယ္ေနထိုင္သည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား(ေန႔ဟူ၊စုန္းစန္း၊နန္းကန္ခရိုင္ဦးစားေပး) မွတ္ပံုတင္နည္းမ်ား:

1.ဖုန္းၿဖင္႔မွတ္ပံုတင္ရန္:02-2631-7059 လိုင္းခြဲ 12 လူမႈဝန္ထမ္းလင္

2.အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://forms.gle/m83YUoMAHgj7YV3g8


------------


ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္း

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးရာဗ်ဴရိုမွတာဝန္ေပးအပ္သည္႔တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံလူငယ္

အမ်ိဳးသမီးခရစ္ယာန္အသင္း(YWCA)မွက်င္းပသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း:02-2631-7059

ဖက္စ္ဖုန္း:02-2631-7167

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊နန္ကန္ခရိုင္၊ရွန္႔ရန္လမ္း၊အမွတ္252၊1ထပ္

ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိန္:အဂၤါမွစေနေန႔ 08:30~17:30

စီးပြားေရးစာတိုက္ပံုး:2ndnhome@gmail.comထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-03-14