အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္12လထုတ္43ၾကိမ္《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွား သံုးဘာသာသံုးစံုလ(နွစ္လတစ္ၾကိမ္)ထုတ္ေဝမႈ (12-2)

一、「ေတာင္ဘက္ဆိုင္ရာမူဝါဒသစ္」ၿမွင္႔တင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးသံုးနိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈမ်ားအားေကာင္းေစရန္《ကြမ္းဟြာ》သည္104ခုနွစ္12လကတည္းကအေရွ႔ေတာင္အာရွဘာသာစကားသံုးမ်ိဳးၿဖင္႔နွစ္လတစ္ၾကိမ္မဂၢဇင္းမ်ားထုတ္ေဝလ်က္ရိွသည္၊ထိုင္ဝမ္ယဥ္ေက်းမႈၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔နွစ္နိုင္ငံအၿပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကိုနက္ရိႈင္းေစရန္အတြက္အ

ေရးၾကီးေသာထုတ္ေဝမႈတစ္ခုၿဖစ္သည္။


二、ဤစာေစာင္၏ဘာသာစကားဗားရွင္းတစ္ခုစီရိွအစီရင္ခံစာမ်ား၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:

(一)「ဘံုအေၾကာင္းအရာ」:「ေရရွည္တည္တံ႔မႈ နည္းပညာ အသားတင္သုည」မ်က္နွာဖံုး

ေခါင္းစဥ္ၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္၏စက္မႈလုပ္ငန္း၊အစိုးရနွင္႔ပညာရွင္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေရရွည္တည္တံ႔မႈ

နည္းပညာအသားတင္သုညပန္းတိုင္မ်ားကိုလိုက္စားမႈအတြက္ပံ႔ပိုးေပးသည္႔ေၿဖရွင္းခ်က္မ်ား

နွင္႔အားထုတ္မႈမ်ားကိုတင္ဆက္ထားသည္။

(二)「ထိုင္ဝမ္ကိုနားလည္ၿခင္း」ယူနစ္:〈အားလီစန္းနွစ္တစ္ရာသစ္ေတာမီးရထားလမ္း:

ကမာၻကမွ်ေဝထားတဲ႔ယဥ္ေက်းမႈရႈခင္း〉ေဆာင္းပါးၿဖင္႔အေရွ႔ေတာင္အာရွစာဖတ္သူမ်ားကိုဦး

ေဆာင္ပါ၊ေၿမၿပန္႔မွေတာင္မ်ားအထိမီးရထားလမ္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးတြင္ထိုင္ဝမ္၏ၿပီးၿပည္႔စံုေသာထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မႈကိုနားလည္ၿပီးလူ႔သဘာဝနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာရႈခင္းမ်ားကိုတင္ၿပပါ။

(三)「အေရွ႔ေတာင္အာရွအထူးစီမံခ်က္」ယူနစ္:〈ထုိင္ဝမ္ရိွအပူပိုင္းေဒသမ်ားေရးသားၿခင္း:ထိုင္ဝမ္ရိွမာဟြာစာေရးဆရာမ်ား〉ေဆာင္းပါးၿဖင္႔က်န္းေကြ႔ရွင္႔၊လီယံုဖ်င္စသည္႔ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ေသာမေလးရွားတရုတ္စာေရးဆရာမ်ား၏မတူညီေသာရႈေထာင္႔မ်ားမွဖန္တီးမႈသစ္မ်ား

သည္ထိုင္ဝမ္၏ဖန္တီးမႈနယ္ပယ္၏တက္ၾကြမႈနွင္႔တရုတ္ကမာၻအေပၚ၎၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကိုၿပသပါ။ 


三、ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႔《ကြမ္းဟြာ》အီလက္ထရြန္နစ္ဂ်ာနယ္မ်ားတရားဝင္ဝက္ဘ္

ဆိုဒ္(https://www.taiwan-panorama.com.tw),အြန္လိုင္းဖတ္ရန္တင္ထားသည္။ ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-12-15