အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကြမ္းတုနုိင္ငံတကာသဘာဝအနုပညာရာသီ လႈပ္ရွားမႈ 12/31 (11-2)

ကြမ္းတုစိမ္႔ေၿမတြင္ေလးနက္ေသာေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရးတန္ဖိုးနွင္႔ၾကြယ္ဝေသာၿမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚယဥ္ေက်းမႈရိွၿပီးၿမိ ု႔နွင္႔သဘာဝကိုခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္အခန္းက႑မွပါဝင္ေနသည္။2006ခုနွစ္မွစတင္၍ကြမ္းတုသဘာဝဥယ်ာဥ္သည္「ကြမ္းတုနုိင္ငံတကာသဘာဝအနုပညာ ရာသီ」ကိုထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္းၿဖင္႔လူ၊အနုပညာနွင္႔သဘာဝတို႔အၾကားအၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးနိုင္ေသာေနရာတခုဖန္တီးရန္အစမွတ္အၿဖစ္က်င္းပခဲ႔သည္၊နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းအနုပညာရွင္မ်ားအားအနုပညာအလွကိုၿပသရန္နွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုေဖာ္ညႊန္းနုိင္သည္႔ၿပင္ပပစၥည္းမ်ားကိုဖန္တီးရန္အတြက္သဘာဝပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးၿပ ုရန္အနုပညာရွင္မ်ားအားဖိတ္ၾကားထားၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔လူသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကားမညီမွ်မႈ မ်ားနွင္႔ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာၿပႆနာမ်ားကိုစူးစမ္းေလ႔လာရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

 

လူသားမ်ားနွင္႔သဘာဝေဂဟေဗဒၾကားဆက္ႏြယ္မႈကိုၿပန္လည္သံုးသပ္သတ္မွတ္ရန္2023အနုပညာရာသီတြင္「သဘာဝတရားကိုလက္ေဆာင္အၿဖစ္」ၿပတုိက္ေဆာင္ပုဒ္အၿဖစ္အသံုး ၿပ ုထားသည္၊စိမ္းလန္းေသာကြမ္းတုလြင္ၿပင္တြင္အဖိုးတန္ေသာမ်ိဳးေစ႔မ်ားမွအစၿပ ုပါသည္၊「လက္ေဆာင္」ဟူေသာအယူအဆၿဖင္႔လူအမ်ားအားသဘာဝ၏ၾကီးၿမတ္မႈကိုခံစားရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္၊လႈ႔ံေဆာ္မႈနွင္႔ေကာင္းခ်ီးမ်ားကိုသဘာဝကလူတို႔ထံယူေဆာင္လာ သည္။

 

ယခုနွစ္ၿပပြဲအတြက္စုစုေပါင္းပန္းခ်ီဆရာ132ဦးတင္သြင္းခဲ႔ၿပီးေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္ထားသည္႔အနုပညာရွင္မ်ားမွာအိႏိၵယ၊မြန္ဂိုလီးယားနွင္႔ထိုင္ဝမ္မွ Shilpa Joglekar、Onongua Enkhtur နွင္႔ခ်ိန္ေခါထင္တို႔ၿဖစ္သည္၊တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္သစ္သားဖန္တီးမႈကၽြမ္းက်င္ ေသာဂ်ပန္အနုပညာရွင္က်ဴေယာင္းကိန္းဖ်င္၊ထိုင္ဝမ္မီဒီယာအနုပညာဖန္တီးသူ က်န္းရဲန္႔ခ်ီတို႔ကိုလည္းဖိတ္ၾကားခဲ႔သည္၊ေဝတည္ေထာင္သည္႔လုပ္ငန္းစုၿဖစ္သည္႔ေဝလူ႔အရင္းအၿမစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏အနုပညာရွင္အဖြဲ႔အၿပင္၎တို႔သည္သဘာဝ၏လက္ေဆာင္မ်ားကိုၿပသရန္အတြက္အနုပညာဖန္တီးမႈမ်ားကိုအသံုးၿပ ုကာကြမ္းတုလြင္ၿပင္အနုပညာပြဲ ေတာ္ကိုအတူတကြယူေဆာင္လာၾကသည္။

 

ေဝလူ႔အရင္းအၿမစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ယြဲ႔ခ်စ္ေဂဟစနစ္ကိုဆက္လက္က်င္႔သံုးေနၿပီးေပ ထန္စိမ္႔ေၿမကိုကာကြယ္ထားေၾကာင္းမွတ္သားထိုက္ပါသည္။ယခုနွစ္တြင္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႔ ၿခင္းအၿပင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စစ္ေဆးၿခင္းနွင္႔ထူးၿခားေသာ လက္ရာမ်ားကိုၿပီးေၿမာက္ေစၿခင္းၿဖင္႔ကြမ္းတုအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာသဘာဝအနုပညာရာသီအတြက္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအၿဖစ္ကိုယ္တိုင္စာရင္းသြင္းခဲ႔ၾကသည္။ထို႔အၿပင္ၿပပြဲအတြင္း လက္မႈသင္တန္းမ်ား၊မိဘနွင္႔ကေလးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊တစ္ပတ္ရစ္ေဈးမ်ားနွင္႔တံဆိပ္ ေခါင္းစုေဆာင္းၿခင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္းစီစဥ္ထားပါသည္၊ၿပပြဲကိုၾကည္႔ရႈေနစဥ္ တြင္ၿပည္သူမ်ားကြမ္းတုလြင္ၿပင္၏ေလနုေအးတြင္သဘာဝကေပးေသာ「လက္ေဆာင္」အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းခံစားနုိင္သည္။

 

ကြမ္းတုနိုင္ငံတကာအနုပညာရာသီ

◈ 9/12~12/31

◈ တည္ေနရာ: ကြမ္းတုသဘာဝဥယ်ာဥ္

 

မိဘကေလးပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးေဈးကြက္

◈11/4(စေန)09:00~16:00

◈တည္ေနရာ: ကြမ္းတုသဘာဝဥယ်ာဥ္

 

 

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရခရီးသြားလုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုမွၿပန္လည္ရယူသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-11-06