အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားအထူးသင္တန္း-ေစ်းကြက္အက္ပလီေကးရွင္း & ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းC-levelလိုင္စင္」သင္တန္းသားစတင္ေခၚၿပီေနာ္!(9-1)

လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ကိုၿမွင္႔တင္ၿခင္း၊အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔ၿခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားကို C-levelကၽြမ္းက်င္သူအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္တြင္ပါဝင္ရန္လမ္းညႊန္ ေပးမယ္ေနာ္!


သင္တန္းအခ်ိန္:109ခုနွစ္ 9လ 21ရက္မွ 12လ 14ရက္၊ တနလၤာ၊ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း,09:10-16:10,ေန႔လည္စာကိုယ္႔ဖာသာေၿဖရွင္းပါ。
သင္တန္းေနရာ:ထိုင္ေပလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈအင္စတီက်ဳ႔(စစ္လင္ခရိုင္၊စစ္တံုးလမ္း၊ အမွတ္301)
မွတ္ပံုတင္အရည္အခ်င္း:သင္တန္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ဤၿမိ ု႔တြင္မွတ္ပံုတင္ထားသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ား(သို႔မဟုတ္ေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္၏လိပ္စာသည္ဤၿမိ ု႔)ၿဖစ္ၿပီးအသက္20ၿပည္႔ၿပီးအေၿခခံတရုတ္ဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈရိွရမည္။
မွတ္ပံုတင္သည္႔အခ်ိန္:ယခုမွစ၍109ခု 9လ 10ရက္(ၾကာသပေတးေန႔)ထိ။

မွတ္ပံုတင္လင္႔ခ္ https://forms.gle/fosjez8bd2cWuDg2A
*ဝင္ခြင္႔အမည္စာရင္းကို109ခုနွစ္ 9လ 11ရက္(ေသာၾကာေန႔)တြင္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္း နိုင္ငံသားသီးသန္႔က႑ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေၾကၿငာမည္။
*ပထမဆံုးသင္တန္းေန႔တြင္စစ္ေဆးရန္အတြက္မွတ္ပံုတင္(သုိ႔)ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ကိုၿပရမည္။ 

Publish Date

2020-09-04