အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေၾကၿငာခ်က္:ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ110ခုနွစ္12လ31ရက္မွ111ခုနွစ္1လ3ရက္ေန႔ အထိပိတ္ပါမည္။ (12-4)

ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရ႔ႊေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကို110ခုနွစ္12လ31ရက္မွ111ခုနွစ္1လ3ရက္ေန႔အထိၿပင္ပသို႔ဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းကိုရပ္နားမည္၊အဆင္မေၿပမႈအတြက္ေတာင္း ပန္အပ္ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-12-22