အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ-ရင္းနွီးစြာနိွပ္နယ္ေပးၿခင္း(6-11)

7လ27ရက္(စေန)တြင္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈနွင္႔စိတ္ေအးလက္ေအး သက္ေတာင္႔သက္သာရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔အၿပန္အလွန္ရင္းနွီးမႈကိုၿမွင္႔တင္ပါမည္။

မွတ္ပံုတင္ၿခင္း : https://family.gov.taipei/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-07-02