အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

မၾကာေသးမီကတိုင္းသူၿပည္သားမ်ားနုိင္ငံၿခားသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားၿခင္းခံရၿပီးပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီးၿပီးကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔ေဘးကင္းလံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥမ်ားေၾကာင္႔ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကတိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပံ႔ပိုးေပးသည္။ (9-2)

မၾကာေသးမီကတိုင္းသူၿပည္သားမ်ားနုိင္ငံၿခားသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားၿခင္းခံရၿပီးပစၥည္းဥစၥာ
ပ်က္စီးၿပီးကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔ေဘးကင္းလံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥမ်ားေၾကာင္႔
ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကတိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းေစရန္
သက္ဆိုင္ရာဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပံ႔ပိုးေပးသည္။

ၿပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေထာင္ေခ်ာက္ၿမွင္႔တင္ေရးဇုန္
https://mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136

ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးတရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္
https://www.immigration.gov.tw

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-09-06