အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက 9/22-11/9က်င္းပသည္႔「ေဘဘီေမေမက်န္းမာေသာေအရိုးဗစ္ yo」သင္တန္း (9-7)

က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈနွင္႔ေအရိုးဗစ္ေလ႔က်င္႔ခန္းကိုေလ႔လာရန္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါသည္!
 
အခ်ိန္:9/22-11/9,အဂၤါေန႔တိုင္း 14:00-16:00
ေနရာ:ဝမ္႔ရစ္လွ်န္အနုပညာစတူဒီယို(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ခ်န္အမ္းတုန္းလမ္း၊အပိုင္း2၊အမွတ္163-1၊2ထပ္)
ဖုန္း:(02)2230-0339 စူးလူမႈေရးလုပ္သား

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-22