အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္းက 9/18、10/2 က်င္းပသည္႔「လက္လုပ္လား?ကိုယ္တိုင္လုပ္!」ကေလးမ်ားအတြက္အြန္လုိင္း ဖန္တီးမႈအေတြ႕အၾကံ ုသင္တန္း (9-2)

ေဆးအလွၿခယ္မ်က္နွာဖံုးမ်ား၊ေၿခအိတ္အရုပ္မ်ားကဲ႔သုိ႔အြန္လိုင္းဖန္တီးမႈသင္တန္းကို google meet အသံုးၿပ ု၍အြန္လိုင္းမွသင္ၾကားေပးသည္။ 

အခ်ိန္ :9/18、10/2,စေနေန႔တိုင္း 10:00-12:00
ဖုန္း :2631-7059 လိုင္းခြဲ 11 လန္လူမႈလုပ္သား

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-06