အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

8လကၽြန္းသို႔ေပါ႔ပါးစြာခရီးသြားၿခင္း-စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု မွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ (7-15)

နယ္နမိတ္မရိွေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ကစား~ကၽြန္းသို႔ေပါ႔ပါးစြာရီးသြားၿခင္း
လူမရႈပ္၊မပင္ပန္း၊မတန္းစီ
ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ထိုင္းလက္ေတြ႔အသံုးခ်စကားေၿပာကိုအလြယ္တကူေလ႔လာပါ။
6လတြင္ဖိလစ္ပိုင္နွင္႔အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကိုမိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္၊ဤတစ္ၾကိမ္တြင္【ေဟာင္ေကာင္】 နွင္႔【ထိုင္း】ကိုသိရိွရမည္။
ရက္စြဲ:2022.08.14 (တနဂၤေႏြ)
ေနရာ:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ-ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္2
မွတ္ပံုတင္ရန္ဝက္ဘ္ဆ္ိုဒ္:https://reurl.cc/ZADRAW
နံနက္ပိုင္းက႑:ေဟာင္ေကာင္ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း+လက္ေတြ႔အသံုးခ်ခရီးသြားစကားေၿပာ
ေန႔ခင္းပိုင္းက႑:ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း+လက္ေတြ႔အသံုးခ်ခရီးသြားစကားေၿပာ
ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:2504-8088 လိုင္းခြဲ 23
သင္႔ေတာ္သည္႔ရည္္ရြယ္သူ:အသက္20အထက္ၿပည္သူမ်ား
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးပါဝင္သူမ်ားအတြက္အမွတ္တရလက္ေဆာင္1ခုေပးမည္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-08-02