အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဤၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွက်င္းပသည္႔111ခုနွစ္ 「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရင္သားအလွ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈနီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」 (5-3)

ဤၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးသည္111ခုနွစ္6လ14ရက္(အဂၤါေန႔)နံနက္9နာရီမွ12နာရီနွင္႔မြန္းလြဲ1နာရီမွ4နာရီထိ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး8ထပ္ရိွခန္းမၾကီး(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊မင္ခၽြမ္တုန္းလမ္း၊အပိုင္း6၊အမွတ္99၊8ထပ္)တြင္ 『111ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရင္သားအလွ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈနီွးေနွာဖလွယ္ပြဲ』သင္တန္းကိုက်င္းပမည္ၿဖစ္သည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ မ်ားပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ေန႔ဟူခရိုင္ ရံုးဝက္ဘ္ဆိုက္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးက႑ (https://nhdo.gov.taipei) သုိ႔ဝင္ေရာက္ ၾကည္႔ရႈပါ၊(သုိ႔)ဖုန္းၿဖင္႔သင္တန္းစီစဥ္သူမစၥဝူဖုန္း 02-27925828 လိုင္းခြဲ 208 သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-05-09