အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

င္ေပအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ 3/20-12/18 က်င္းပသည္႔「လက္ေသးကလက္ၾကီးဆြဲ၊ မိဘကေလးေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း သင္တန္း」လႈပ္ရွားမႈ (2-13)

မိဘကေလးအတူေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုေလ႔လာၿပီး အတူတကြ ဝန္ေဆာင္မႈၿပ ုၾကသည္။
*ကေလးမ်ားသည္မူလတန္း(သုိ႔)အထက္ၿဖစ္ရမည္၊ ၿပီးသည္႔အခါေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ကူညီေပးမည္။
 
အခ်ိန္:110. 3/20、4/17、5/5、6/19、7/17、8/21、9/4、10/16、11/6、12/18,စေန 09:00-16:00。
ေနရာ:အေနာက္ပိုင္းခရိုင္အေၿခစိုက္စခန္းဘက္စံုလႈပ္ရွားမႈစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ရန္ဖ်င္နန္လမ္း၊အမွတ္207၊4ထပ္)
မွတ္ပံုတင္လိုင္း:02-23616577 လိုင္းခြဲ 31 သိုက္လူမႈေရးဝန္ထမ္း

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-20