အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေပးစင္တာက10/23-12/25က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုအြန္လိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ」 (10-10)

ဆက္ဆံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကေလးသူငယ္ၿပ ုစုပ်ိဳးေထာင္ေရးၿပႆနာမ်ားအေၾကာင္းအတူတကြေလ႔လာပါ။
*Google Meet အသံုးၿပ ု၍သင္ယူရန္၊စာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါတယ္!
အခ်ိန္:10/23-12/25,စေနေန႔တုိင္း 10:00-12:00,(11/27 10:00-11:30、14:00-15:30)。
ဖုန္း:2541-9690 လုိင္းခြဲ 820
*ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုအြန္လိုင္းေဟာေၿပာပြဲလက္ကမ္းစာေစာင္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-10-20