အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမမွ4/17 က်င္းပသည္႔「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္အလယ္တန္း အထက္တန္းပညာေရးႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 (4-3)

ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မိသားစုမ်ားအားလက္ရိွအလယ္တန္းအထက္တန္းေက်ာင္းအပ္နွံေရးစနစ္နွင္႔ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္ကိုနက္နက္နဲနဲနားလည္နိုင္ရန္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးဆိုင္ရာအရင္းအၿမစ္မ်ားကိုရရိွနုိင္ရန္အတြက္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံ သားသစ္မိဘမ်ားအား 「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္အလယ္တန္းအထက္တန္း ပညာေရးနွီးေနွာ ဖလွယ္ပြဲ」တြင္ပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚသည္!
 
အခ်ိန္:2021.4/17(စေန) 09:00-11:30
ေနရာ:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ2ထပ္-ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဇုန္2
ဖုန္း:(02)2725-6065 မစၥခ်ိဳက္
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://reurl.cc/MZDk9W

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-07