အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2021ခုနွစ္စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမပိတ္ရက္ေၾကၿငာၿခင္း (12-5)

2021ခုနွစ္စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမပိတ္ထားေသာရက္စြဲ:

 • 1 လ:1/1、1/2、1/3、1/4、1/11、1/18、1/25
 • 2 လ:2/1、2/8、2/10、2/11、2/12、2/13、2/14、2/15、2/16、2/22、2/27、2/28
  မွတ္ခ်က္:ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမသည္နိုင္ငံသားနွင္႔ဆိုင္ေသာခန္းမအားနွစ္စဥ္ၿပ ုၿပင္ မြမ္းမံၿခင္းနွင္႔အတူပူးေပါင္းမည္၊2/1~2/28 ထိၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္း နားမည္၊ဘာသာၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းကိုပံုမွန္အတိုင္းဝန္ေဆာင္မည္ၿဖစ္သည္။
 • 3 လ:3/1、3/8、3/15、3/22、3/29
 • 4 လ:4/2、4/3、4/4、4/5、4/12、4/19、4/26
 • 5 လ:5/3、5/10、5/17、5/24、5/31
 • 6 လ:6/7、6/12、6/13、6/14、6/21、6/28
 • 7 လ:7/5、7/12、7/19、7/26
 • 8 လ:8/2、8/9、8/16、8/23、8/30
 • 9 လ:9/6、9/13、9/18、9/19、9/20、9/21、9/27
 • 10 လ:10/4、10/9、10/10、10/11、10/18、10/25
 • 11月လ:11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
 • 12 လ:12/6、12/13、12/20、12/27、12/31

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-12-11