အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လုပ္သားၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးရံုးက 9/11-10/15က်င္းပသည္႔「ကၽြန္ုပ္၏ေရႊ႔ ေၿပာင္းအလုပ္သမားမိသားစု」အြန္လိုင္းၿပပြဲနွင္႔အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ (8-13)

9/11အြန္လိုင္းၿပပြဲဖြင္႔လွစ္ၿခင္း၊ေရႊ႔ေၿပာင္းၿခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္ေသာအြန္ လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေလးၾကိမ္ကိုစာရင္းေပးသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။!

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-02