အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမတြင္ 7/13မွစ၍စကားၿပန္ ဖုန္းၿဖင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပန္လည္စတင္မည္ (7-2)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါညႊန္ၾကားေရးစင္တာေၾကၿငာခ်က္အရအမ်ိဳးသားကပ္ေရာဂါသတိေပး ခ်က္တတိယအဆင္႔ကို7/26ထိတိုးခ်ဲ႔ၿခင္းနွင္႔7/13မွစ၍ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုအတန္အသင္႔ေၿဖေလ်ာ႔ေပးၿပီးေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမည္:
1. ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမကိုပိတ္ထားဆဲၿဖစ္ၿပီးတတိယအဆင္႔သတိ ေပးခ်က္ရုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ဖြင္႔မည္႔အခ်ိန္ကိုသီးၿခားထပ္မံေၾကၿငာမည္။
2. ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္စကားၿပန္ဖုန္းၿဖင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပန္လည္စတင္မည္ အကယ္၍ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ပတ္သက္ၿပီးေမးၿမန္းလိုပါကအလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းကိုဆက္သြယ္ပါ:
စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:(02)2883-7750
ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:(02)2370-1046

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-07-15