အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စီးပြားေရးနာလန္ၿပန္ထေစေရး5ဆတိုးကူပြန္နွင္႔ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (9-12)

ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႔သြားပါ။「စီးပြားေရး နာလန္ၿပန္ထေစေရး5ဆတိုးကူပြန္လူပ်င္းအိတ္」    သင္တန္းလမ္းညႊန္
 
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန「ၿပန္လည္ရွင္သန္ၿခင္းဇုန္」  သင္တန္းလမ္းညႊန္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး「စီးပြားေရးနာလန္ၿပန္ထေစေရး5ဆတိုးကူပြန္」သင္တန္းလမ္းညႊန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-22