အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္မွ 110.1/5-3/31 ဖြင္႔လွစ္သည္႔「လက္ဝတ္ ရတနာတီထြင္ဖန္တီးမႈ」ေနထိုင္သူသစ္ဦးစားေပးသင္တန္း၊ ယခုမွစ၍မွတ္ပံုတင္နိုင္ၿပီ လူတိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဖန္တီးရန္သင္ေပးတယ္ေနာ္!(11-7)

သင္တန္းခ်ိန္:110/1.5-3/31 08:30-16:00
မွတ္ပံုတင္သည္႔အခ်ိန္:ယခုမွစ၍12/9အထိ
ဖုန္း:(02)2872-1940
သင္တန္းခ်ိန္ပိုမိုသိရိွလုိပါက:ထုိင္ေပၿမိ ု႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ FACEBOOKအားေပးသူအဖြဲ႔-ကၽြန္ုပ္၏လုပ္ငန္းခြင္ 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-11-25