အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွက်င္းပသည္႔ 『ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေပ်ာ္ရႊ႔င္ဖြယ္ေနထိုင္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 』လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ၿပိ ုင္ပြဲ (5-2)

一、ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔၎တို႔၏ကေလးမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေနာက္ခံ၏အားသာခ်က္ကို္「ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု」နွင္႔「လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခားမႈပံုစံအားလံုးပေပ်ာက္ေရးနိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္」(The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,အတိုေကာက္အၿဖစ္ ICERD)၏သေဘာတရားမ်ားကိုတက္ၾကြစြာေမြးၿမ ူပါ၊  လူထုေရးရာမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာအသိပညာကိုၿမွင္႔တင္ရန္ထူးၿခားေသာဖန္တီးမႈ ဆိုင္ရာေၿဖရွင္းခ်က္မ်ားလႈံ႔ေဆာ္ရန္၊၎တို႔အားေက်ာင္းဝင္း(သုိ႔)ရပ္ရြာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ေပါင္းစည္းရန္၊လက္ေတြ႔မူဝါဒအဆိုၿပ ုခ်က္မ်ားနွင္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲကာနယ္ပယ္၏ေလ႔က်င္႔မႈမွတစ္ဆင္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းကြဲၿ႔ပားမႈမ်ားနွင္႔မတူကြဲၿပားေလးစားမႈကိုၿမွင္႔တင္ရန္အထူးၿပိ ုင္ပြဲတစ္ရပ္ကိုက်င္းပပါသည္။

二、ဤၿပိ ုင္ပြဲတြင္ေလ႔က်င္႔ရန္အဖြဲ႔10ဖြဲ႔ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးေလ႔က်င္႔မႈအစီအစဥ္ပါ အေၾကာင္းအရာအရေရြးခ်ယ္ထားသည္႔အဖြဲ႔တိုင္းအတြက္ေလ႔က်င္႔ေရးေဘာနပ္စ္ထိုင္ဝမ္ေငြ 8ေသာင္းထိေပးအပ္မည္ၿဖစ္ၿပီးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို111ခုနွစ္5လ16ရက္မွစတင္၍7လ15ရက္ထိလက္ခံမည္ၿဖစ္သည္၊စာတိုက္မွပို႔ပါက「ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးက႑(လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအတိုင္ပင္ခံဌာန)」,(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္း ခရိုင္၊ကြမ္က်ိဳးလမ္း၊အမွတ္15၊5ထပ္)သုိ႔ပို႔ပါ၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ဤကမာၻလံုးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုက္(https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/147023/307312/)နွင္႔ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဝက္ဘ္ဆိုက္ (https://ifi.immigration.gov.tw)သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ၊ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္(သုိ႔)ေမးၿမန္းရန္အထူးလိုင္း 02-23889393 လိုင္းခြဲ 2592 မစၥက်ိဳးသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-05-06