အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးဆိုင္ရာဌာနသည္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမတိုင္မီ ေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ (11-4)

အရည္အခ်င္းကိုက္ညီသူမ်ား၊ လူမႈေရးဌာနသုိ႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-11-17