အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ11/11(ဗုဒၶဟူး)က်င္းပသည္႔「နိုင္ငံၿခားသား အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ေထာက္ပံ႔ေပးေသာအလုပ္ဝန္ေဆာင္မႈ အရင္းအၿမစ္မ်ားအေၾကာင္းနားလည္ပါ။ (11-1)

အခ်ိန္:109.11/11(ဗုဒၶဟူး) 09:00-12:30
ေနရာ:လက္ေဆာင္ပစၥည္းယဥ္ေက်းမႈစင္တာ(ရွင္းေပၿမိ ု႔၊ထူခ်ိန္ခရိုင္၊ေကာ္က်ိလမ္း၊ အမွတ္55)
ဖုန္း:23085231 လိုင္းခြဲ 703

Publish Date

2020-11-03