အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မိဘ-ကေလးစိတ္ခံစားေႏြးေထြးမႈအတူတကြစာဖတ္အဖြဲ႔」(9-4)

一、ရင္႔တ်န္႔လူမႈေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ထိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဌာနမွ「111ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔
ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ပံ႔ပိုးကူူညီေရးအဖြဲ႔」ကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္၊ထိုလႈပ္ရွားမႈကို9မွ11လထိက်င္းပမည္၊ကေလးမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္၊ကိုဗစ္ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး၊လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကေလး၏ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင္႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္နွင္႔ရုပ္ပံုစာအုပ္လမ္းညႊန္စြမ္းရည္ကိုနားလည္ရန္မိဘမ်ားကိုဦး
ေဆာင္ၿခင္း၊စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီးပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင္႔ကေလးမ်ား၏ဦးေနွာက္ဖံြံ႔ၿဖိ ုးမႈ၊ဘာသာစကားဖြံ႔ၿဖိ ုးမႈနွင္႔နားလည္နုိင္စြမ္းကိုၿမွင္႔တင္ေပးသည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအားကေလးမ်ား၏စာဖတ္ၿခင္းနွင္႔ကိုယ္တိုင္သင္ယူမႈအေလ႔အထမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ရန္နွင္႔မိဘနွင္႔ကေလးဆက္ဆံေရးကိုၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္တိုက္တြန္းထားသည္။
二、သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္အေၿခခံဘာသာစကားစြမ္းရည္နွင္႔နိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ေလွ်ာက္ထားသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္အေၿခခံဘာသာစကားစြမ္းရည္နွင္႔အေၿခခံအသိပညာမ်ားအတြက္အသံုးၿပ ုသည္႔နာရီလက္မွတ္ကိုထုတ္ေပးပါမည္။
三、「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိဘ-ကေလးစိတ္ခံစားေႏြးေထြးမႈအတူတကြစာဖတ္အဖြဲ႔」မွ
က်င္းပသည္႔တည္ေနရာနွင္႔အခ်ိန္ဇယားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:111ခုနွစ္9လ24ရက္မွ111ခုနွစ္11လ19ရက္ထိ၊စေနေန႔တိုင္းေန႔လည္14နာရီမွ16နာရီထိ၊11လ19ရက္ေနာက္ဆံုး
တစ္ခ်ိန္မွာေန႔လည္14နာရီမွ17နာရီထိ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔
မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)တြင္က်င္းပမည္။
四、ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား(သို႔)ဆက္စပ္ေမးၿမန္းလိုသည္မ်ားရိွပါကေက်းဇူးၿပ ု၍စူးလူမႈဝန္ ထမ္း၊ဖုန္း:2230- 0339 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-09-14