အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္ 「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏ 「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」သင္တန္းအခ်က္အလက္ (7-9)

ထို္င္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ111ခုနွစ္7လ27ရက္(ဗုဒၶဟူး)9နာရီမွ12နာရီ30မိနစ္ ထိ၊လုပ္သားစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မုန္႔က်ာတေတာက္အမွတ္101၊6ထပ္)တြင္ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲသင္တန္းကိုက်င္းပမည္၊ကေလးဝန္ေဆာင္မႈလည္း ေထာက္ပံ႔ေပးသည္၊ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအားတက္ၾကြစြာစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကဖုန္း:23085231 လိုင္းခြဲ 703မစၥက်န္း၊712မစၥရန္သို႔ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-07-22