အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္-ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္သမားအ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစြမ္းရည္ၿမွင္႔တင္ေရးေထာက္ပံ႔ေငြ(5-13)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔တြင္အလုပ္သမားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို4လထက္ပို၍စဥ္ဆက္မၿပတ္ပံ႔ပိုးေပးထားသည္႔ေနထိုင္သူသစ္လုပ္သားမ်ားသည္နုိင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္မႈၿပိ ုင္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိ ုင္ရန္အတြက္အမ်ားဆံုးေထာက္ပံ႔ေငြထုိင္ဝမ္ေငြ10ေသာင္း(1သိန္း)ရရိွမည္ၿဖစ္သည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-27