အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္အခမဲ႔ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း」(7-13)

အစိုးရ၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈမူဝါဒကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ေနထိုင္သူသစ္အခမဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္သင္တန္းကို111ခုနွစ္8လ1ရက္ေန႔တြင္ဖြင္႔လွစ္သည္၊ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ကေလးမ်ားအခ်က္အလက္အသံုးခ်မႈ စြမ္းရည္ကိုၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္တက္ၾကြစြာပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ႔သည္။
ဤကိစၥ၏သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအတြက္ပိုစတာနွင္႔ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုကိုးကားပါ(သို႔) 「ေနထိုင္သူသစ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္e ဝက္ဘ္ဆိုဒ္」(https://nit.immigration.gov.tw)တြင္စံုစမ္းပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-08-02