အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

6လေထ်ာက္ေသာင္ခရီး-စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ခန္းမယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ (6-3)

နယ္နမိတ္မရိွေပ်ာ္ရႊင္~ေထ်ာက္ေသာင္ခရီးစဥ္
လူမရႈပ္ မပင္ပန္း မတန္းစီ
နုိင္ငံၿခားမွာစိတ္လက္ေပါ႔ပါးစြာလည္ပတ္
ဖိလစ္ပိုင္နွင္႔အင္ဒိုနီးရွားသို႔အတူခရီးသြားရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္
ရက္စြဲ:2022.06.25(စေန)
ေနရာ:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ-ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္2
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://reurl.cc/QLa1K0
နံနက္ပိုင္း:ဖိလစ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း+လက္ေတြ႔ခရီးသြားေဆြးေႏြးပြဲ+သီခ်င္း သင္ၾကားၿခင္း
ေန႔ခင္းပိုင္း:အင္ဒိုနီးရွားယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း+လက္ေတြ႔ခရီးသြားေဆြးေႏြးပြဲ+သီခ်င္း သင္ၾကားၿခင္း
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း:2504-8088 လုိင္းခြဲ 23
သင္႔ေတာ္သူမ်ား:အသက္20ေက်ာ္ၿပည္သူမ်ား
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးပါဝင္သူအားလံုးလက္ေဆာင္1ခုေပးမည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-10