အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 9/12-11/21 က်င္းပသည္႔「ေသြးဆံုးၿခင္း၊နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာဘဝသစ္ ~ လူလတ္ သက္ၾကီးပိုင္းေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေထာက္အကူၿပ ုအဖြဲ႔」သင္တန္း (8-13)

မီးယပ္ေသြးဆံုးေရာဂါအေၾကာင္းပိုမိုနားလည္ရန္နွင္႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ၿမတ္နိုးရန္နည္းလမ္း မ်ားကိုေလ႔လာရန္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကိုဖိတ္ၾကားထားတယ္ေနာ္!

အခ်ိန္:109.9/12、9/19、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21,စေနေန႔ 14:00~17:00
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
ဖုန္း:(02)2558-0133 လုိင္းခြဲ 15

Publish Date

2020-08-25