အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း၏ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွာဘာသာထုတ္ေဝမႈမ်ားကို12လအြန္လိုင္းတြင္ၾကည္႔ရႈပါ။! (12-5)

ဤကာလထိုင္ဝမ္၏လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးအေလ႔အက်င္႔မ်ားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားမိတ္ဆက္ေပးသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-12-30