အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စာေစာင္72ထိုင္ေပမိသားစုပညာေရးစင္တာ၏「မင္းနဲ႔ငါရင္းနွီးတဲ႔ဆက္ဆံေရး」စီးရီး သင္တန္းမ်ားကိုစံုစမ္းေမးၿမန္းရန္အတြက္ဝက္ဘ္္ဆိုဒ္မွၾကိ ုဆိုပါသည္။ (6-2)

7လမွ9လအထိထိုင္ေပမိသားစုပညာေရးစင္တာမွက်င္းပေသာ 「မင္းနဲ႔ငါရင္းနွီးတဲ႔ဆက္ဆံေရး」စီးရီး၏စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာပညာေပးသင္တန္းမ်ားမွၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေၾကာင္းအရာတြင္ရင္းနွီးမႈနွင္႔ကၽြႏု္ပ္၊မိသားစုသည္ကၽြႏ္ုပ္အားမည္ကဲ႔သုိ႔သက္ေရာက္မႈရိွသနည္း၊ခ်ိန္းေတြ႔ၿခင္းနွင္႔ အိမ္ ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ၿခင္း၊အိမ္ေထာင္ေရးနွင္႔ဥပေဒကဲ႔သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါ သည္၊စာရင္းသြင္းရန္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://www.family.gov. taipei)သို႔သြားပါ(သို႔) 2541-9690 လိုင္းခြဲ 820 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-10