အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွက်င္းပသည္႔「7ၾကိမ္ေၿမာက္ ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔သားသမီးမ်ားအိမ္မက္တည္ေဆာက္ၿခင္းစီမံကိန္း」,ကိုယခုမွစ၍12/31 ထိမွတ္ပံုတင္နိုင္သည္ (12-3)

ေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းနွင္႔သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အားေပးပါ၊ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးၿခင္းမွတဆင္႔ကမာၻအသီးသီးသို႔မွ်ေဝပါ!
ယခုနွစ္တြင္အေၾကာင္းအရာအလိုက္အုပ္စု5ခုခြဲထားသည္ :「စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈနွင္႔ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး 」、「ပညာေရးသင္ယူၿခင္းနွင္႔အနုပညာ 」、「မာလ္တီမီဒီယာနွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ 」、「လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 」、「သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈနွင္႔ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႔ၿဖိ ုးေရး 」、အုပ္စုတစ္ခုစီတြင္ ေနထိုင္သူ သစ္(သို႔)သားသမီးအနည္းဆံုး2ေယာက္ၿဖင္႔ဖြဲ႔စည္း၍အဓိကေလွ်ာက္ထားသူမ်ားၿဖစ္ရမည္၊ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္နုိင္ငံသား(သုိ႔)နုိင္ငံၿခားသားမ်ားကန္႔သတ္ထားၿခင္းမရိွပါ။ ပါဝင္သည္႔ အုပ္စုတစ္ခုစီသည္အမ်ားဆံုး5ဦးၿဖစ္ၿပီးခန္႔မွန္းေၿခအားၿဖင္႔ အုပ္စု30ကိုဝင္ခြင္႔ၿပ ုရန္လက္ခံ မည္။အေသးစိတ္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍မွတ္ပံုတင္လက္ကမ္းစာေစာင္ကိုၾကည္႔ပါ။
 

  • မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္:ယခုမွစ၍109ခုနွစ္12လ31ရက္ထိ(ၾကာသပေတး)
  • အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://www.beclass.com/rid=2443ea55fbdc7f421e43
  • မွတ္ပံုတင္လက္ကမ္းစာေစာင္、အစီအစဥ္စာအုပ္、မွတ္ပံုတင္ပံုစံေဒါင္းရန္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=90821&ctNode=37214&mp=1#aC
  • ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္:(02)23889393 လုိင္းခြဲ 3507

*ကန္႔သတ္ခ်က္နွင္႔အညီအြန္လိုင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္မွတ္ပံုတင္ပံုစံနွင္႔အစီအစဥ္စာအုပ္ကိုဤဌာန(လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရာဌာန)「7ၾကိမ္ေၿမာက္ေနထိုင္သူ သစ္နွင္႔သားသမီးအိမ္မက္တည္ေဆာက္ၿခင္းစီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ငယ္」,လိပ္စာ:10066 ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ကြမ္က်ိဳးလမ္း၊အမွတ္15၊5ထပ္ သို႔လိပ္မူ၍ေပးပို႔ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-12-04