အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အသံုးခ်နည္းပညာေကာလိပ္နွင္႔ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနမွ7/12-10/29 ပူးတြဲက်င္းပ သည္႔「ကေလးထိန္းနွင္႔မီးတြင္းဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ား-ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္သီးသန္႔ သင္တန္း」 (4-12)

ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊မီးဖြားၿပီးေနာက္ေစာင္႔ေရွာက္မႈစသည္ၿဖင္႔ေလ႔လာသည္၊သင္တန္း
ၿပီးေနာက္လိုင္စင္ရရိွရန္ကူညီလိမ္႔မည္၊စိတ္ဝင္စားသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ သူငယ္
ခ်င္းမ်ားပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္!

သင္တန္းခ်ိန္:2021/7/12-8/30、 9/17、9/29、10/1-10/29,တနလၤာ、ဗုဒၶဟူး、ေသာၾကာေန႔တိုင္း,09:10-16:10
သင္တန္းတည္ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔အသံုးခ်နည္းပညာဖြံၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္(ထုိင္ေပ
ၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊စစ္တုန္းလမ္း၊အမွတ္301)
ရည္ရြယ္သည္႔သင္တန္းသား:ထိုင္ေပတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသည္႔(သုိ႔မဟုတ္ေနထိုင္ခြင္႔ လက္မွတ္ေနထိုင္ခြင္႔လိပ္စာ)ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္၊အသက္20ၿပည္႔ၿပီး၊တရုတ္ဘာသာအေၿခခံစကားကၽြမ္းက်င္မႈရိွသူဦးစားေပးၿဖစ္သည္၊ထို႔ၿပင္ေအဂ်င္စီသည္ပါဝင္မည္႔သင္တန္းသားမ်ားနွင္႔မွတ္ပံုတင္အေၿခအေနမ်ားကိုၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲခြင္႔ရိွသည္။
သင္တန္းသားဦးေရ:25ဦး
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://reurl.cc/2b9q0v
မွတ္ပံုတင္ရက္စြဲ:ယခုမွစ၍ 2021/6/11(ေသာၾကာ) မြန္းလႊဲ 5 နာရီထိ။
ဝင္ခြင္႔အမည္စာရင္းေၾကၿငာသည္႔ရက္:2021/6/18(ေသာၾကာ)
*ၾကိ ုတင္သတိေပးခ်က္မ်ား:
1.အြန္လုိင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း(ေက်းဇူးၿပ ု၍1လက္မဓါတ္ပံုနွင္႔မွတ္ပံုတင္(သုိ႔)ေနထိုင္ခြင္႔မူရင္းသင္တန္းပထမေန႔တြင္ယူေဆာင္လာရန္) ;ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္သည္25ဦး ေက်ာ္လြန္ပါကမဲၿဖင္႔ဆံုးၿဖတ္မည္။ 
2.သင္တန္းၿပီးေနာက္ကေလးထိန္းသူမ်ားအတြက္အဆင္႔ၿမင္႔နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ ေဆးၿခင္းတြင္ပါဝင္ရန္လမ္းညႊန္ေပးၿခင္း၊110ခုနွစ္ခ်က္ၿခင္းစစ္ေဆး၊ခ်က္ခ်င္းအကဲၿဖတ္၊ ခ်က္ခ်င္းအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္ထုတ္ေပးၿခင္းဆိုင္ရာတတိယအဆင္႔ကိုပါဝင္ရန္ကူညီ မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္(ခန္းမွန္း11လ)၊ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးၿခင္းတြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔ပါ ဝင္ရန္လိုအပ္သည္။

3.သင္တန္းကာလအတြင္းသင္တန္းသားမ်ားသည္အစားအစာမ်ားကိုမိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေၿဖ ရွင္းရမည္၊ေန႔လည္စာမေကၽြးပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-30