အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမမွ11/29က်င္းပသည္႔『လူတိုင္းလာရွာ「လက္ဖက္ရည္」—ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုူင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္』(11-3)

လူတိုင္းလာရွာ「လက္ဖက္ရည္」—ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုူင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္္၊ ယခုကၽြန္ုပ္္တို႔သည္ေနာက္ဆံုးအဆင္႔အတြက္မဲေပးၿခင္းၿဖစ္သည္၊ ေန႔လည္ခင္းလက္ဖက္ရည္အဆိုၿပ ုခ်က္၏ဦးစားေပးအစီအစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ လူတိုင္းကို ဖိတ္ေခၚပါသည္ ~ ထိုေန႔တြင္ပင္အရသာရိွေသာလက္ဖက္ရည္ကိုၿပင္ဆင္ထားသည္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အားလံုးပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။!!
 
အခ်ိန္:2020/11/29 ( တနဂၤေႏြ) 13:00-16:00
တည္ေနရာ:ဝမ္႔ဟြာေရႊ႕ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ၊4ထပ္၊ခန္းမၾကီး
ဖုန္း:2725-1906
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://reurl.cc/D6E4M6

Publish Date

2020-11-13