အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္မႈကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ ေတာင္အာရွအစားအစာေရာင္းခ်သူမ်ားအေၾကာင္းစစ္တမ္းတစ္ခုကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ႔သည္။ (8-11)

1.စစ္ေဆးသည္႔အခ်ိန္:8 လ 23 ရက္မွ 8 လ 25 ရက္
2. စစ္ေဆးမႈအတိုင္းအတာ:အစားအေသာက္နွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာနမွေပးအပ္ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရဤၿမိ ု႔ရိွအေရွ႔ေတာင္အာရွလုပ္ငန္း23ခုစာရင္းကိုစစ္ေဆး သည္။
3. စစ္ေဆးမႈရလဒ္:8 လ 25 ရက္ေန႔တြင္ကုမၸဏီ23ခုကိုစစ္ေဆးခဲ႔ၿပီးအရည္အခ်င္းမၿပည္႔မီ ေသာထုတ္ကုန္မ်ားမေတြ႔ပါ။ 

4. ေနာက္ဆက္တြဲအၿဖစ္:
(1)ဗဟိုအစိုးရမွေပးအပ္ေသာ23ဆုိင္၏အခ်က္အလက္မ်ားအၿပင္အစိုးရသည္အၿခားဆိုင္ မ်ားအတြက္စစ္ေဆးမႈလုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္လိမ္႔မည္။
(2)8 လ 23ရက္မွစ၍အရပ္ဘက္ေရးရာဌာန၊အလုပ္သမားဌာနနွင္႔ေလ႔လာေရးနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးဌာနစသည္တုိ႔နိုင္ငံၿခားအလုပ္သမားမ်ား၊ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားနွင္႔ နုိင္ငံသားမ်ားအားအာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးကာကြယ္တားဆီးေရးသတင္းမ်ားကိုၿမွင္႔တင္ခ႔ဲသည္။နုိင္ငံသားမ်ားကူးစက္ေရာဂါၿဖစ္ပြားရာေဒသအသားထုတ္ကုန္မ်ားကိုေတြ႔ရိွပါက တိရိစာၦန္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာနသုိ႔ေပးပို႔နုိင္သည္။ 

** စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-02