အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ 4/10-5/22 က်င္းပသည္႔ 「110 ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိူင္ငံသား က်င္းဆဲထံု ေကာ္ဖီရသခံစားသူ」(2-10)

36 နာရီသင္တန္းတြင္ ေကာ္ဖီေစ႔လကၡဏာမ်ား၊ လက္ေဖ်ာ္နည္း/ ၿပြန္ေကာက္ၿဖင္႔စုပ္ထုတ္ နည္း နွင္႔အီတလီနည္းစနစ္၊ ေကာ္ဖီခြက္စာေမးပြဲနွင္႔ကိုယ္ပိုင္အနံ႔ နွင္႔အရသာေလ႔က်င္႔မႈ စသည္႔တို႔အဓိကထားမိတ္ဆက္ေပးသည္၊ 36 နာရီသင္တန္းၿပီးဆံုးလွ်င္ အသိအမွတ္ၿပ ု စာေမးပြဲေၿဖဆိုရန္လမ္းညႊန္ေပးသည္!
 
သင္တန္းအခ်ိန္:110.4/10-5/22(5/1 သင္တန္းမရိွ),စေနေန႔တိုင္း 09:00-12:00 နွင္႔ 13:00-16:00
အသိအမွတ္ၿပ ုစာေမးပြဲအခ်ိန္:110.5/29(စေန)13:00-16:00
သင္တန္းတည္ေနရာ:လီဖန္႕ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဖက္ရွင္နည္းပညာေကာ္လိပ္(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ ေန႔ဟူခရိုင္၊မင္ခၽြမ္တုန္းလမ္း၊အပိုင္း6၊လမ္းသြယ္296၊အမွတ္103)
ဖုန္း:02-27925828 လိုင္းခြဲ 208 မစၥဝူ

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-19