အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112နွစ္နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာနည္းပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေအာင္လက္မွတ္ပထမအၾကိမ္မွတ္ပံုတင္ၿခင္း (12-4)

一、 အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈနွင္႔စက္မႈနည္းပညာအဆင္႔ၿမွင္႔တင္ရန္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္အတြက္နုိင္ငံသားမ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ဖို႔အားေပးရန္အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနက112ခုနွစ္နုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာနည္းပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာေအာင္လက္မွတ္ပထမအၾကိမ္ေလွ်ာက္လႊာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။ 


二、 အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာ:


(一)ၿပည္သူမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစြမ္းရည္မ်ားၿမွင္႔တင္နုိင္ေရးအတြက္အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာနအလုပ္သမားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးဗဟိုဌာနသည္112ခုနွစ္နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာနည္းပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္ကိုပထမဆံုးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။အမ်ိဳးသားေအာင္လက္မွတ္လက္ကမ္းစာေစာင္ကို111ခုနွစ္12လ27ရက္မွ112ခုနွစ္1လ12ရက္ထိေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။:


1、 ပမာဏအနည္းငယ္ဝယ္ယူၿခင္း:အေရာင္းကာလအတြင္းတစ္နုိင္ငံလံုးရိွခၽြမ္က်ား၊လုိင္း

အယ္ဖူ၊အိုေကစတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ဝယ္ယူပါ (ခၽြမ္က်ားမွေရာင္းခ်ေသာကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးမႈစာေစာင္နွစ္မ်ိဳးရိွသည္၊အၿဖ ူေရာင္ၿဖင္႔ထုပ္ပိုးသည္မွာအမ်ိဳးသားအရည္အခ်င္းစစ္အတြက္ၿဖစ္ၿပီးအညိ ုေရာင္ၿဖင္႔ထုပ္ပိုးထားသည္မွာခ်က္ခ်င္းစမ္းသပ္မႈအတြက္ၿဖစ္သည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍ဝယ္ယူသည္႔အခါတြင္အထူးဂရုၿပ ုပါ)။ 

2、 ပမာဏအမ်ား(သို႔)အနည္းငယ္ဝယ္ယူၿခင္း:နည္းပညာဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈစင္တာ၏

ေကာင္တာ၊ခရိုင္၊ၿမိ ု႔အသီးသီးရိွလက္ကမ္းစာေစာင္အေရာင္းဌာန(သို႔)အမ်ိဳးသားကၽြမ္းက်င္မႈ

စမ္းသပ္မႈမွတ္ပံုတင္ၿခင္းအတြက္တစ္စုတစ္စည္းတည္းလက္ခံေရးဌာန(အေရာင္းကာလအ

တြင္းဖုန္း05-5360800သို႔ေခၚဆို၍စံုစမ္းေမးၿမန္းပါ(သို႔)စစ္ေဆးေရးဝန္ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔တိုက္ရိုက္https://skill.tcte.edu.twသြားေရာက္ေမးၿမန္းနိုင္ပါသည္။)


(二)မွတ္ပံုတင္ကာလမွာ112ခုနွစ္1လ3ရက္မွ1လ12ရက္အထိၿဖစ္ၿပီးအဖြဲ႔လိုက္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းအၿပင္ၿပည္မၾကီးဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ား(ၿပည္မၾကီးေက်ာင္းသားမ်ား)၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံလာေရာက္သင္ယူၿခင္းနွင္႔ေယဘူယ်လက္ၿဖင္႔လွ်ပ္စစ္ဂေဟေဆာ္ၿခင္း၊အာဂြန္အၿဖိ ုက္နက္လွ်ပ္ကူးဂေဟဆက္ၿခင္း၊တစ္ပိုင္းအလိုအေလ်ာက္လွ်ပ္စစ္ဂေဟဆက္ၿခင္းစသည္႔3မ်ိဳးသည္စာေပးပို႔မွတ္ပံု

တင္ရန္ကန္႔သတ္ထားသည္႔အၿပင္အလုပ္အမ်ိဳးအစား(သုိ႔)အဆင္႔မခြဲၿခားဘဲစာတိုက္(သုိ႔)အြန္လိုင္းၿဖင္႔စာရင္းေပးနုိင္သည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍မွတ္ပံုတင္စာ၊အိမ္အေရာက္ပို႔ၿခင္း(သို႔)ပါဆယ္နည္းလမ္းၿဖင္႔သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းေပးပို႔ၿပီးေပးပို႔သည္႔တံဆိပ္တံုးကိုအေထာက္အထားအၿဖစ္သတ္မွတ္၍ရက္ေက်ာ္လြန္ပါကလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 


(三) 109、110、111、112 ခုနွစ္မ်ားစစ္ေဆးေရးအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္တူညီေသာအရည္အခ်င္းမြမ္းမံၿခင္းမရိွဘဲစာေမးပြဲေၿဖဆိုသူမ်ားသည္စစ္ေဆးေရးအရည္အခ်င္းစာရြက္စာ

တမ္းမ်ားကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွသည္၊သို႔ေသာ္အထက္ေဖာ္ၿပပါနွစ္မ်ားအနက္မွပညာရပ္ဆိုင္ရာ(သုိ႔)နည္းပညာဆိုင္ရာေထာက္ခံစာမိတၱဴကိုပူးတြဲတင္ၿပရန္လိုအပ္ၿပီးနည္းပညာစစ္ေဆးေရးစင္တာဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://www.wdasec.gov.tw)/သို႔သြားေရာက္၍အခ်က္အလက္ေမးၿမန္းၿခင္းနွင္႔

ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿခင္း/လိုင္စင္အခ်က္အလက္ေမးၿမန္းၿခင္း/ကင္းလြတ္ခြင္႔ဆိုင္ရာအရည္အခ်င္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားစံုစမ္းၿခင္း၊ပညာေရးဆိုင္ရာယူနစ္မ်ားနွင္႔ရလဒ္မ်ားစံုစမ္း၍ၿပန္လည္ထုတ္

ေပးၿခင္းနွင္႔လိုင္စင္ေၾကးေပးေခ်မႈၿဖတ္ပိုင္းမ်ားပံုနိွပ္ၿခင္း၊စစ္ေဆးေရးအရည္အခ်င္းနွင္႔ရလဒ္

မ်ားကိုၿပန္လည္ပံုနိွပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွမရိွစံုစမ္းေမးၿမန္းပါ။


(四)ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည္႔ယူနစ္မွာ「နည္းပညာေကာလိပ္ဝင္ခြင္႔စာေမးပြဲစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း」(ယြင္လင္ခရိုင္၊သိုလွ်ိဳ႔ၿမိ ု႔၊တရႊယ္လမ္း၊အပိုင္း3၊အမွတ္123-5)၊မွတ္ပံုတင္ၿခင္းဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးအထူးလိုင္းသည္ 0800-360800 ၿဖစ္သည္။


(五)ေရးေၿဖစာေမးပြဲေမးခြန္းအဆင္႔ဆင္႔ထုတ္ေဖာ္ၿပရန္ဘာသာရပ္စမ္းသပ္မႈ(တစ္ရက္တည္းက်င္းပမည္႔နည္းပညာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာေမးပြဲေၿဖၿခင္းမဟုတ္ေသာအမ်ိဳးအစားအပါအဝင္)ကို112ခုနွစ္3လ19ရက္တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္၊ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနအားတံု႔ၿပန္ရန္အတြက္သင္႔က်န္းမာေရးအတြက္စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွကေက်းဇူးၿပ ု၍စစ္ေဆးမႈမၿပ ုလုပ္မီေသခ်ာစဥ္းစားပါ၊အၿခားဥပမာတစ္ခုမွာ「နာတာရွည္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား」、「ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး

မ်ား」、「ၿပင္းထန္ေသာရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင္႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္မစြမ္းသူမ်ား」စသည္႔ အႏၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာအုပ္စုရိွေနသူမ်ား၊ကပ္ေရာဂါကာလတြင္းစုေဝးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္မပါရန္အၾကံၿပ ုထားသည္။အၿခားသက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္နည္းပညာစစ္ေဆးေရးစင္တာဝက္ဘ္ဆိုဒ္/ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားေအာက္တြင္ၾကည္႔ပါ၊ေနာက္ဆက္တြဲေၾကညာခ်က္ပါအေၾကာင္းအရာကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈအရအခ်ိန္မေရြးၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားမည္။


三、 စစ္ေဆးေရးအရည္အခ်င္းနွင္႔ကိုက္ညီသည္႔လက္ရိွ(သို႔)ယခင္နုိင္ငံၿခားသားအိမ္ေထာင္ ဖက္မ်ား၊ၿပည္မၾကီးအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစာရင္းသြင္းသည္႔အခါ

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံမ်ားကိုကူညီ

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္၊အဓိကအခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:


 (一)နိုင္ငံၿခားသားနွင္႔ၿပည္မၾကီးအိမ္ေထာင္ဖက္:ပံုေသကရိန္းလည္ပတ္မႈအတြက္စစ္ေဆး

ေရးေလွ်ာက္လႊာ-မိုးပ်ံပံုစံ(စက္ေပၚလည္ပတ္မႈ)၊、ပံုေသကရိန္းလည္ပတ္မႈ-မိုးပ်ံပံုစံ(ေၿမၿပင္

လည္ပတ္မႈ)、အမ်ိဳးသမီးဆံပင္အလွ、တရုတ္အစားအစာခ်က္ၿပ ုတ္နည္း、အလွၿပင္、ဝန္ပင္႔ယာဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ、ကေလးထိန္းဝန္ထမ္း、ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားစသည္႔အဆင္႔C(တစ္ခုတည္း)၊ကန္႔သတ္စာေၿဖခရိုင္အလိုက္တရုတ္ဘာသာၿဖင္႔ေမးခြန္းမ်ားကိုရြတ္ဖတ္ေပး

သည္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္႔အတြက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။


(二)ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ား(ေနထိုင္ရသည္႔အေၾကာင္းရင္းမွာေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမား(သို႔)နုိင္ငံၿခားသားအလုပ္သမားမ်ား):


1、 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးနွင္႔က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအမ်ိဳးအစားBကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္အတြက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ကန္႔သတ္စာေၿဖခရုိင္အလိုက္ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္

နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားၿဖည္႔စြက္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား(အင္ဒိုနီးရွား၊ဗီယက္နမ္၊ထိုင္း၊အဂၤလိပ္စသည္႔ဘာသာစကားေလးမ်ိဳးထဲမွတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ပါ)ေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔အတြက္

ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။


2、 ေယဘူယ်လက္ၿဖင္႔လွ်ပ္စစ္ဂေဟေဆာ္ၿခင္း၊ဘိလပ္ေၿမ(မဆလာ)အုတ္စီၿခင္း၊ဘိလပ္ေၿမေရေဆးသုတ္ၿခင္း၊ဘိလပ္ေၿမမ်က္နွာၿပင္ဖာေထးၿခင္း၊စတီးဘား၊ပံုစံခြက္၊ပံုေသကရိန္းလည္

ပတ္မႈ-မိုးပ်ံပံုစံ(စက္ေပၚလည္ပတ္မႈ)၊ပံုေသကရိန္းလည္ပတ္မႈ-မိုးပ်ံပံုစံ(ေၿမၿပင္လည္ပတ္မႈ)၊ပံုေသကရိန္းလည္ပတ္မႈ-မိုးပ်ံပံုစံ(စက္ေပၚလည္ပတ္မႈ)(တကယ္သရုပ္ဖန္တီးထားသည္႔စနစ္)၊

ပံုေသကရိန္းလည္ပတ္မႈ-မိုးပ်ံပံုစံ(ေၿမၿပင္လည္ပတ္မႈ) (တကယ္သရုပ္ဖန္တီးထားသည္႔စနစ္)၊ေရြ႔လ်ားကရိန္းလည္ပတ္မႈ-ဆန္႔ထုတ္ၿပန္ရုတ္သိမ္းနိုင္ေသာ၊ေရြ႔လ်ားကရိန္းလည္ပတ္မႈ-ဆန္႔ထုတ္ၿပန္မရုတ္သိမ္းနိုင္ေသာ၊ေရြ႔လ်ားကရိန္းလည္ပတ္မႈ-ဆန္႔ထုတ္ၿပန္ရုတ္သိမ္းနိုင္ေသာ(တကယ္သရုပ္ဖန္တီးထားသည္႔စနစ္)၊အာဂြန္အၿဖိ ုက္နက္လွ်ပ္ကူးဂေဟဆက္ၿခင္း၊တစ္ပိုင္းအလိုအေလ်ာက္လွ်ပ္စစ္ဂေဟဆက္ၿခင္း၊ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးၿခင္းပညာ(C)၊ရႈခင္းဥယ်ာဥ္သာယာေစရန္ဖန္တီးၿခင္း၊ဗိသုကာ၊ဝန္ပင္႔ယာဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊လက္သမားအလွဆင္ၿခင္း၊ဘိ

လပ္ေၿမေရာစပ္ၿခင္း၊ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ား၊လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစသည္႔လုပ္ငန္းခြင္အဆင္႔အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ားသည္ကန္႔သတ္စာေၿဖခရုိင္အလိုက္နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားၿဖည္႔စြက္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား(အင္ဒိုနီး

ရွား၊ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အဂၤလိပ္စသည္႔ဘာသာစကားေလးမ်ိဳးထဲမွတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ပါ)

ေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔အတြက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။


3、 နုိင္ငံၿခားဘာသာစကားၿဖည္႔စြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဘာသာရပ္စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားတြင္ထည္႔သြင္းထားၿပီးပညာေရး၊နည္းပညာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာေမးပြဲကိစၥမ်ားနွင္႔ၾကီးၾကပ္မႈ(အကဲၿဖတ္ၿခင္း)ဝန္ထမ္းမ်ား၏ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားနွင္႔ဘာသာရပ္စာေမးပြဲေမးခြန္းေၾကညာခ်က္မ်ားကိုအဓိကအားၿဖင္႔တရုတ္ဘာသာၿဖင္႔ေဖာ္ၿပထားသည္။နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားၿဖင္႔ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားနွင္႔တရုတ္ဘာသာေမးခြန္းမ်ားအၾကားကြဲလြဲမႈ(သို႔)မကိုက္ညီသည္႔ေနရာမ်ားရိွပါကစာေမးပြဲေမးခြန္း၏တရုတ္ဗာရွင္းသည္သာအမွန္ၿဖစ္သည္၊နုိင္ငံၿခားဘာသာစကားစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားၿဖည္႔စြက္ၿခင္းသည္အရန္ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသာၿဖစ္ၿပီးစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားနွင္႔ပတ္သက္၍သံသယမ်ားအတြက္အယူခံေတာင္းဆိုမႈအၿဖစ္အသံုးမၿပ ုသင္႔ပါ။


四、 ထို႔အၿပင္စစ္ေဆးေရးအရည္အခ်င္းစစ္ရက္စြဲတြက္ခ်က္ၿခင္း(ဥပမာ-သင္တန္းခ်ိန္….စ

သည္ၿဖင္႔)ကိုစာေမးပြဲအတြက္ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည္႔ေန႔အထိတြက္ခ်က္သည္၊ဌာန(သို႔)

သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢ(သို႔)သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းယူနစ္မွကေလးထိန္း၊ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္မႈသင္တန္းကဲ႔သို႔ဆက္စပ္ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းမ်ားေပးပါကကၽြန္ုပ္တို႔စင္တာ၏အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီမွတ္ပံုတင္သည္႔အခ်ိန္နွင္႔အညီသင္တန္းအခ်ိန္ဇယားကိုစီစဥ္ရန္အၾကံၿပ ုပါသည္၊လုပ္ငန္းတစ္ခုစီကိုမွတ္ပံုတင္သည္႔အခါစစ္ေဆးၿခင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ၿပည္သူမ်ားကေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-01-02