အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္မႈဘဝမိသားစုနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」(12-3)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ၏စေနေန႔အခမဲ႔ေဟာေၿပာပြဲမွၾကိ ုဆိုပါတယ္「1လ14ရက္:ငါကေယာက္်ားေလးလိင္ေၿပာင္းၾကီးၿပင္းမႈဇာတ္လမ္းပဲ၊2လ11ရက္:မိ

သားစုရုပ္ပံုစာအုပ္ေတြအတူတူဖတ္ရတာအရမ္းေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊3လ11ရက္:ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိဘေတြဘာလုပ္သင္႔လဲ။3C ေတြးေခၚမႈအသစ္ကိုသင္ၾကားၿခင္း」ေက်းဇူးၿပ ု၍မွတ္ပံုတင္ရန္

အြန္လိုင္းတြင္ရွာေဖြပါ။(https://ydfe.gov.taipei/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-12-15