အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အလုပ္သမားအင္အားဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးေအဂ်င္စီ၏ကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္ စင္ တာမွ 2021.1/5-1/14တြင္က်င္းပသည္႔「2021 ခုႏွစ္ပထမအၾကိမ္အမ်ိဳးသားကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းလုပ္ငန္း」(12-6)

2021ခုနွစ္ဒုတိယအၾကိမ္မွစ၍ စစ္ေဆးမႈေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အရည္အခ်င္းၿပည္႔မီေသာ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေယဘုယ်လက္ၿဖင္႔လွ်ပ္စစ္ဂေဟေဆာ္ၿခင္း၊ အာဂြန္တန္ဖန္း ဂတ္စ္လွ်ပ္ကူးပစၥည္းဂေဟေဆာ္ၿခင္းနွင္႔ တစ္ဝက္အလိုအေလ်ာက္ဂေဟေဆာ္ၿခင္း စသည္႔ 3မ်ိဳးအဆင္႔တစ္ခုအတြက္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔ဖိလစ္ပိုင္(အဂၤလိပ္ဘာသာ) ဘာသာစကား4မ်ိဳးကိုၾကိ ုတင္၍ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ေရြးခ်ယ္မႈဘာသာရပ္စမ္းသပ္ ေမးခြန္း1ခုအၿပင္နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားအေထာက္အကူၿပ ုဝန္ေဆာင္မႈကိုထည္႔ထား သည္၊ ထို႔အၿပင္စစ္ေဆးမႈအေၿခအေနအရသတ္မွတ္ထားေသာေဒသတြင္စစ္ေဆးရန္စီ စဥ္ထားသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-12-29