အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (7-11)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း-ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားေလွ်ာက္ထားရန္5မိနစ္သာၾကာပါသည္!
ဗီဒီယိုလင္႔ခ္:https://www.youtube.com/watch?v=EWbA6YXIw4A

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-07-28