အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

တိရိစာၦန္နွင္႔အပင္သီးနွံေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိုတရားမဝင္သယ္ေဆာင္ၿခင္း (သို႔)အၿမန္ေခ်ာပို႔စနစ္အားၿဖင္႔သိမ္းဆည္းရမိပါကတရားမဝင္တင္သြင္းသူမည္သူမဆို ေထာင္ဒဏ္7နွစ္ေအာက္နွင္႔ေငြဒဏ္ထိုင္ဝမ္ေငြ3သန္း(ေသာင္း3ရာ)ေအာက္ ခ်မွတ္မည္။(1-1)

 
တိရိစာၦန္အပင္သီးနွံ(သို႔)ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုကၽြန္ုပ္နိုင္ငံသုိ႔တင္သြင္းသည္႔အခါ 「တိရိစာၦန္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ၿခင္းနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား」နွင္႔ 「အပင္သီးနွံတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ」စသည္႔ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရမည္။တိရိစာၦန္ နွင္႔အပင္သီးနွံေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိုတရားမဝင္သယ္ေဆာင္ၿခင္း (သို႔)အၿမန္ ေခ်ာပို႔စနစ္အားၿဖင္႔သိမ္းဆည္းရမိပါကတရားမဝင္တင္သြင္းသူမည္သူမဆို ေထာင္ဒဏ္ 7နွစ္ေအာက္နွင္႔ေငြဒဏ္ထိုင္ဝမ္ေငြ3သန္း(ေသာင္း3ရာ)ေအာက္ ခ်မွတ္မည္။
 
109ခုနွစ္1လမွ12လလယ္ထိေထာင္ရြမ္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ထိုင္ဝမ္ရိွေနထိုင္သူသစ္မ်ား(သို႔)နိုင္ငံၿခားေရြႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္အၿမန္ေခ်ာပို႔စနစ္ၿဖင္႔ တရားမဝင္ ဒညင္းသီး၊မင္းဂြတ္သီး၊ပ်ားလိေမၼာ္နွင္႔အသားထုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈကိုေတြ႔ရိွခဲ႔ရၿပီး၊ စုစုေပါင္းအမႈ184မႈအားရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသုိ႔လႊဲေၿပာင္းၿခင္း(သုိ႔)အၿပစ္ေပး ၿခင္းခံခဲ႔ရသည္၊နုိင္ငံၿခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိုမဝယ္ယူရန္ သတိေပးသည္၊ထို႔အၿပင္၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား တိရိစာၦန္အပင္သီးနွံထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအားထိုင္ဝမ္သုိ႔ေပးပုိ႔ၿခင္းမၿပ ုရန္၊ လက္ခံသူဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္းမွ ေရွာင္ရွား ရန္သတိေပးသည္။
 
ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ တိရိစာၦန္အပင္သီးနွံ(သုိ႔)၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားသယ္ေဆာင္လာသည္႔ အဝင္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေက်းဇူးၿပ ု၍ 【စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ တိရိစာၦန္အပင္သီးနွံစစ္ေဆးထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္ေရးဌာန ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သတင္းကြန္ယက္ 】:https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=4502 ကို ကိုးကားပါ။
 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-01-04