အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ 5/14及5/21 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ ဇာထိုးလက္မႈ သင္တန္း」 (3-8)

ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔သဟဇာတၿဖစ္ေသာလက္ၿဖင္႔ရက္လုပ္သည္႔ၿခင္းမ်ားကိုဖန္တီးရန္ထုပ္ပိုးသည္႔နည္းလမ္းကိုသံုးသည္။!
 
အခ်ိန္:110.5/14、5/21,ေသာၾကာေန႔တိုင္း (14:00-17:00)
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူၿပည္သူ႔ခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊ေန႔ဟူလမ္း၊အပိုင္း2၊ အမွတ္342)
မွတ္ပံုတင္သည္႔ရက္စြဲ:မွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုယခုမွစတင္၍လူဦးေရၿပည္႔သည္ထိ။
ဖုန္း:(02)2792-5828 လုိင္းခြဲ 208 မစၥဝူ

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-03-30