အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လုပ္သားအင္အားၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန10/5က်င္းပသည္႔「သတိေမ႔ ေရာဂါ-ပညာေရးေလ႔က်င္႔ေရးအသိပညာေပးၿခင္း」 (9-13)

စကားၿပန္ဝန္ထမ္းမ်ားသတိေမ႔ေရာဂါ၊ေရရွည္္ေစာင္႔ေရွာက္မႈအရင္းအၿမစ္မိတ္ဆက္ေပးၿခင္းနွင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္ေမးၿမန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားနားလည္ေစရန္ကူညီပါ။
အခ်ိန္ :10/5(အဂၤါ) 13:30
ေနရာ:အလုပ္သမားစာသင္ခန္းမၾကီး(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မုန္႔က်ာတေသာက္အမွတ္101၊6ထပ္)
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း  ေအာက္ပါလင္႔ခ္အတိုင္း
ဖုန္း  02-23381600 လိုင္းခြဲ 4211 မစၥက်ိဳး

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-27