အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္-113ခုနွစ္ပထမနွစ္ဝက္တြင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားနွင္႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူၿခင္း (11-13)

🚩သင္တန္းတြင္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ:ကြန္ပ်ဴတာလက္ေတြ႔အသံုးခ်သင္ တန္း၊AIအေထာက္အကူၿပ ုကြန္ၿမ ူနတီပလက္ေဖာင္းဝက္ဘ္ဒီဇို္င္းသင္တန္းမ်ား၊AIအီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာသင္တန္း၊Pythonအပလီေကးရွင္းလက္ေတြ႔သင္တန္း၊မီဒီယာအ ေၾကာင္းအရာဖန္တီးမႈနွင္႔ခြဲၿခားစိတ္ၿဖာမႈသင္တန္း၊သတၱဳလုပ္ငန္းနွင္႔3D ပံုဆြဲလက္ဝတ္ ရတနာထုတ္လုပ္ေရးသင္တန္း၊ေလေအးေပးစက္အခန္းဝန္ေဆာင္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ေရနွင္႔ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ကားအလွၿပင္သင္တန္းမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ၿပ ုၿပင္ ထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္းမ်ား၊တီထြင္ဖန္တီးမႈဗီဒီယိုရုိက္ကူးမႈ၊တည္းၿဖတ္ၿခင္းနွင္႔အက္ပ္လီ ေကးရွင္းသင္တန္းမ်ား၊ကေလးထိန္းေက်ာင္းနွင္႔မီးတြင္းေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းမ်ား၊ဖက္ရွင္မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းမ်ား၊အၿမတ္နည္းေသာအီးကုန္းသြယ္မႈ X တိက်ေသာေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအေလ႔အက်င္႔သင္တန္း……….စသည္တို႔။

 

🚩သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းတစ္ခုစီအတြက္အတန္းခ်ိန္မ်ားကြဲၿပားသၿဖင္႔ဝင္ခြင္႔စာ ေစာင္ကိုဖတ္ရႈပါ။

 

🚩အသက္15နွစ္အထက္(သို႔)ေနထိုင္ခြင္႔ရရိွထားသည္႔နုိင္ငံၿခားသားမ်ား၊အလုပ္လက္မဲ႔ (သို႔)အလုပ္လက္မဲ႔ၿဖစ္ၿပီးအလုပ္ရွာလိုစိတ္ရိွသူမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။

👉 မွတ္ပံုတင္လင္႔ခ္

https://reurl.cc/OjyMM3

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-04