အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ-「အလုပ္-မိသားစုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ」အခမဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ (1-2)

ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ၏113ခုနွစ္【အလုပ္-မိသားစုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ】အစီအစဥ္တြင္ 「ၿမွင္႔တင္ေရးသင္တန္း」、「ဒစ္ဂ်စ္တယ္သင္တန္း」နွင္႔「အလုပ္-မိသားစုပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ」အဓိကအေၾကာင္းအရာသံုးခုပါဝင္သည္။■သင္တန္းအေၾကာင္းအရာ:


1、ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိဘမ်ားဘာလုပ္မလဲ။3C ပညာေရးအေတြးအေခၚသစ္


2、ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား၊မိဘမ်ားၾကားရိွၾတိဂံဆက္ဆံေရး


3、ကၽြနု္ပ္၏အားသာခ်က္ကတ္-ေကာင္းမြန္တဲ႔ရႈေထာင္႔ကေနအၿပ ုသေဘာေဆာင္တဲ႔ ဆက္ဆံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈွ


4、ဘုတ္ဂိမ္းကစားၿပီးအခ်စ္အေၾကာင္းေၿပာပါ(အခ်စ္ေလ႔လာမႈမွစိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာပညာ ေရးကိုေဆြးေႏြးပါ)


5、လိင္နွင္႔ေလးစားမႈ


6、မတူညီေသာမိသားစုမ်ားကိုနားလည္ၿခင္း

မွတ္ပုံတင္ၿခင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLLMxMf2_ocPGp09T5zR-iNyzNojgbptRv_sLBFlD-lM7NnQ/viewform


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-01-19