အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမသည္ငွားရမ္းၿခင္းနွင္႔လႈပ္ရွားမႈ မ်ားၿပ ုလုပ္ၿခင္းကိုယခုမွစ၍2021ခုနွစ္6လ8ရက္ထိရပ္ဆိုင္းမည္(ကပ္ေရာဂါေပၚမူတည္၍ ဆိုင္းငံ႔သည္႔ရက္ကိုၿပင္ဆင္မည္) (5-7)

1.ကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္ဒုတိယအဆင္႔ထိတိုးၿမွင္႔ေသာေၾကာင္႔ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမသည္ၿပင္ပငွားရမ္းၿခင္းနွင္႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားၿပ ုလုပ္ၿခင္းကိုယခုမွစ၍110ခုနွစ္6လ8ရက္ထိရပ္ဆိုင္းမည္(ကပ္ေရာဂါေပၚမူတည္၍ဆိုင္းငံ႔သည္႔ရက္ကိုၿပင္ဆင္မည္)
 
2.ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈကိုပံုမွန္ၿပ ုလုပ္မည္၊အကယ္၍ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္၍ေမးရန္ရိွပါကအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္းကိုေခၚဆိုပါ:
စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:(02)2883-7750
ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:(02)2370-1046
 
3. ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမထဲဝင္သည္႔အခါမ်က္နွာဖံုးဝတ္ဆင္ရမည္၊အမည္ရင္းၿဖင္႔ဝင္ ေရာက္ရမည္(ေက်းဇူးၿပ ု၍မွတ္ပံုတင္ယူလာပါ)ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းရန္၊လက္ကိုပိုးသန္႔ စင္ရန္နွင္႔အစားအစာစားေသာက္ၿခင္းကိုတားၿမစ္ထားသည္၊အဆင္မေၿပမႈအတြက္ေတာင္းပန္ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-05-14