အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအာဖရိကဝက္နာေရာဂါၿပင္းထန္ေနဆဲၿဖစ္သည္၊ခရီးသည္မ်ားတရားမဝင္တိရိစာၦန္၊အပင္မ်ားသယ္ေဆာင္လာၿခင္း(သုိ႔)အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းလမ္းၿဖင္႔နိုင္ငံတြင္းသုိ႔တင္သြင္းခြင္႔မၿပ ုပါ။!(5 -12)

ကၽြန္ုပ္၏နုိင္ငံတြင္းသို႔တိရိစာၦန္၊အပင္မ်ားနွင္႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းသည္႔အခါ「တိရိစာၦန္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းဆိုင္ရာအမိန္႔」နွင္႔「အပင္ကာကြယ္ တားဆီးေရးဥပေဒ」စသည္႔သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီလိုက္နာသင္႔သည္။တရား မဝင္သယ္ေဆာင္ၿခင္း(သုိ႔)စာတိုက္၊အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းၿဖင္႔တရားမဝင္တိရိစာၦန္၊အပင္သီးနွံ မ်ားတင္သြင္းသူမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါကအမ်ားဆံုးၿပစ္ဒဏ္ထိုင္ဝမ္ေငြ100ေသာင္း(1သန္း) ၿဖစ္သည္။
110ခုနွစ္1လမွ4လတြင္း ထိုင္ဝမ္ရိွေနထိုင္သူသစ္မ်ား(သုိ႔)နိုင္ငံၿခားသားေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္ သားမ်ားသည္တရားမဝင္အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းၿဖင္႔တညင္းသီး၊ၾကက္သြန္ၿဖ ူ၊စပါးလင္၊ဂ်င္းနွင္႔အသားထုတ္ကုန္မ်ားစသည္႔ကူးစက္ေရာဂါပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းၿခင္းအတြက္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္းအားၿဖင္႔အေရးယူအၿပစ္ေပးခံရသည္႔အမႈေပါင္း20ရိွခဲ႔သည္၊မိသားစုဝင္မ်ားအားတိရိစာၦန္အပင္ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုထိုင္ဝမ္သို႔မလိုအပ္ဘဲမပို႔ပါရန္သတိေပးပါ၊ လက္ ခံသူသည္ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္အေရးယူၿခင္းမခံရေအာင္ၿဖစ္သည္။
 
 
「ခရီးသည္မ်ားသယ္ေဆာင္လာသည္႔သာမန္တိရိစာၦန္၊အပင္မ်ား(သုိ႔)ထုတ္ကုန္မ်ား ကူးစက္ေရာဂါစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ကိုးကားစရာဇယား」:https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=10719
 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-05-27