အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနအေဝးေၿပးဗ်ဴရို-အလွတရားမ်ားရပ္တန္႔ၿခင္းၿဖင္႔စတင္ပါ။ (10-8)

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနအေဝးေၿပးဗ်ဴရိုမွ112ခုနွစ္ပရိုမိုးရွင္းဗီဒီယိုတို「အလွတရားမ်ားရပ္ တန္႔ၿခင္းၿဖင္႔စတင္ပါ」ကိုထုတ္လုပ္ခဲ႔သည္၊ယာဥ္ေမာင္းမ်ား「လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား မိမိေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားကဲ႔သို႔」စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္မႈရိွလာေစရန္လမ္းအႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးၿမွင္႔တင္ၿခင္းၿဖင္႔ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွလမ္းဆံုမ်ားတြင္ၿဖတ္သန္းသြားလာရာတြင္ အရိွန္ေလွ်ာ႔ရန္နွင္႔ရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

လမ္းသြားလမ္းလာေတြကိုဦးစားေပးပါ။

အေသးစိတ္အတြက္ဗီဒီယုိကိုၾကည္႔ပါ:https://youtu.be/NVWV8Z-mMfw

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-27