အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ၏ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္သီးသန္႔က႑တြင္ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုသံုးဗား ရွင္းၿဖင္႔ဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာရွင္းလင္းခ်က္ကိုစတင္လိမ္႔မည္။ (9-16)

အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္ : သင္တန္းလမ္းညႊန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-28